Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci SMART COATINGS Ředidla a další SMART COATINGS VOC Verdünnung FAST 1L

SMART COATINGS VOC Verdünnung FAST 1L

Výrobce SMART COATINGS
Kód produktu SC96012
Dostupnost Skladem
Cena 168,19 Kč
139,00 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 5,00 Kč!

Ředidlo pro akrylátové materiály určené do směsí spňující VOC limity – především akrylátové laky a plniče SMART COATINGS. 

Ředidlo použijte v množství specifikovaném technickými listy výrobků.

Prvky označení
Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.
Piktogramy označující nebezpečí
GHS02
GHS07
GHS08
Signální slovo Nebezpečí
Nebezpečné komponenty k etiketování:
xylen
butyl-acetát
Údaje o nebezpečnosti
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Bezpečnostní pokyny
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz
kouření.
P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
2.3 Další nebezpečnost
Výsledky posouzení PBT a vPvB
PBT: Nedá se použít.
vPvB: Nedá se použít.

 

Zatím žádné příspěvky
VOC Verdünnung 5L předchozí produkt SMART COATINGS VOC Verdünnung FAST 1L  další produkt VOC Verdünnung SLOW 5L
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů