Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci SMART COATINGS Ředidla a další SMART COATINGS Silikonentferner FAST 5L

SMART COATINGS Silikonentferner FAST 5L

Výrobce SMART COATINGS
Kód produktu SC96095
Dostupnost Skladem
Cena 836,11 Kč
691,00 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 25,00 Kč!

Odmašťovací prostředek pro aplikaci v autolakovnách na solventní bázi pro vynikající přípravu povrchu před lakováním.

Prvky označení
Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.
Piktogramy označující nebezpečí
GHS02
GHS07
GHS08
GHS09
Signální slovo Nebezpečí
Nebezpečné komponenty k etiketování:
nízkovroucí hydrogenovaná benzinová frakce
Údaje o nebezpečnosti
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Bezpečnostní pokyny
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz
kouření.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
2.3 Další nebezpečnost
Výsledky posouzení PBT a vPvB
PBT: Nedá se použít.
vPvB: Nedá se použít.

 

Zatím žádné příspěvky
Silikonentferner 5L předchozí produkt SMART COATINGS Silikonentferner FAST 5L  další produkt VOC Verdünnung 1L
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů