Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci SMART COATINGS Plniče a základy 6:1 Nass in Nass Füller SMART COATINGS 6:1 Nass in Nass Füller Härter 0,6L

SMART COATINGS 6:1 Nass in Nass Füller Härter 0,6L

Výrobce SMART COATINGS
Kód produktu SC85034
Dostupnost Do týdne
Cena 484,00 Kč
400,00 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 14,00 Kč!
Doplňkové zboží
Koupit název cena bez DPH dostupnost

SMART COATINGS 6:1 Nass in Nass Füller 3,6L

1 067,00 Kč Do týdne

Popis výrobku:

6:1 Nass in Nass Füller je mokrý plnič splňující VOC limity s možností použití i jako brusný plnič s izolačními vlastnostmi, vynikajícím rozlivem a možností aplikace na nové i opravované díly. Jako mokrý plnič se používá zejména na nové díly nebo na menší opravy bez broušení, jako brusný plnič při použití polyesterových tmelů s možností suchého i mokrého broušení. V obou aplikacích se plnič používá bez ředění na suchém, odmaštěném a zmatovaném povrchu.

Popis aplikace „Nass in Nass” - mokrý plnič:

Objemově smíchejte plnič a tužidlo v poměru 6:1, aplikujte pistolí 1,2mm v jedné vrstvě, po 15-20 minutách při 20°C je možné aplikovat finální vrstvu. Pokud není přestříkán do 1 hodiny, je nutné povrch zmatovat.

Popis aplikace „Brusný plnič”:

Aplikujte pistolí s tryskou 1,6-1,8mm ve dvou normálních vrstvách s odvětráním 5-7 min při 20°C. Sušení 20 minut při 60°C nebo 3-4 hodiny při 20°C, není doporučeno aplikovat při teplotách pod 15°C!

Broušení za sucha P400-P500, mokré broušení P800-P1200.

Balení a označení:

6:1 Nass in Nass Füller              85033(3,6L)

 

Výrobek splňuje legislativu VOC: 2004/42/IIB(c)(540)490 Přeprava dle: ADR3/UN1263

Poměr tužení

6 : 1 volumetricky

Tužidlo

6:1 Nass in Nass Füller Härter     85034(0,6L)

Ředidlo

5-10% VOC Verdünnung

Viskozita, zpracovatelnost

19 sec při 20°C (Ford cup 4mm)

50min při 20°C

Pistole

Tryska 1,2mm pro aplikaci Nass in Nass

Tryska 1,6-1,8mm pro aplikaci jako brusný plnič

Nastavení tlaku dle výrobce

Aplikace

1 normální vrstva pro Nass in Nass, tloušťka 30 µm

1-2 normální vrstvy jako brusný plnič, tloušťka 60-90µm

Odvětrání

5 – 7 minut při 20°C jako brusný plnič

Schnutí

15-20 minut při 20°C pro aplikaci Nass in Nass

20 minut při 60°C nebo 3-4 hod při 20°C jako brusný plnič

Nedoporučuje se aplikace pod 15°C!

IR sušení

Střední a krátké vlny: 12 – 15 minut

 

Prvky označení
Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.
Piktogramy označující nebezpečí
GHS02
GHS07
GHS08
Signální slovo Nebezpečí
Nebezpečné komponenty k etiketování:
hexamethylen diisokyanát, hompolymer
n-butyl-acetát
toluen-diisocyanát
aromatický polyisokyanát
tosyl-isokyanát
Údaje o nebezpečnosti
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě.
Bezpečnostní pokyny
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P284 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Další údaje:
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
2.3 Další nebezpečnost
Výsledky posouzení PBT a vPvB
PBT: Nedá se použít.
vPvB: Nedá se použít.

 

Zatím žádné příspěvky
6:1 Nass in Nass Füller 3,6L předchozí produkt SMART COATINGS 6:1 Nass in Nass Füller Härter 0,6L 
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů