Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci SMART COATINGS Čiré laky 2K UHS Performance SMART COATINGS 2K UHS Performance Härter 2,5L

SMART COATINGS 2K UHS Performance Härter 2,5L

Výrobce SMART COATINGS
Kód produktu SC92002
Dostupnost Skladem
Běžná cena 2 649,90 Kč
2 190,00 Kč bez DPH
Cena 2 111,45 Kč
1 745,00 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 63,00 Kč!
Doplňkové zboží
Koupit název cena bez DPH dostupnost

SMART COATINGS 2K UHS Performance Klarlack 5L

2 134,00 Kč Skladem

Tužidlo výhradně k laku SMART COATINGS 2K UHS Performance Klarlack.

Prvky označení
Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.
Piktogramy označující nebezpečí
GHS02
GHS07
Signální slovo Varování
Nebezpečné komponenty k etiketování:
hexamethylen diisokyanát, hompolymer
heptan-2-on
n-butyl-acetát
tosyl-isokyanát
Údaje o nebezpečnosti
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz
kouření.
P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Další údaje:
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
2.3 Další nebezpečnost
Výsledky posouzení PBT a vPvB
PBT: Nedá se použít.
vPvB: Nedá se použít.

 

název cena bez DPH dostupnost

CarSystem 2K vrchní průhledný lak Speed Plus 5L

3 520,00 Kč Do týdne

Carsystem rychlý lak s tužidlem Speed Plus 1,5 l

1 056,00 Kč Skladem
Zatím žádné příspěvky
SMART COATINGS 2K UHS Performance Härter 2,5L   další produkt 2K UHS Performance Klarlack 5L
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů