Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci SMART COATINGS Čiré laky 2K UHS Optimum SMART COATINGS 2K Optimum Härter FAST 2,5L

SMART COATINGS 2K Optimum Härter FAST 2,5L

Výrobce SMART COATINGS
Kód produktu SC92044
Dostupnost Skladem
Cena 1 662,54 Kč
1 374,00 Kč bez DPH

Množstevní slevy
Množství Sleva Cena/ks bez DPH
4 - 7 5% 1 305,30 Kč
8 - 15 8% 1 264,08 Kč
16 a více 10% 1 236,60 Kč
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 49,00 Kč!
Doplňkové zboží
Koupit název cena bez DPH dostupnost

SMART COATINGS 2K UHS Optimum Klarlack 5L

1 700,00 Kč Skladem

Popis výrobku:

Vysokosušinový UHS lak s optimálními vlastnostmi pro moderní lakovnu s vysokými nároky, používaný jako lak pro hlavní produkci lakovny po celý rok. Lak je možné aplikovat klasickým způsobem na konvenční i vodou ředitelné podklady, má vysokou UV odolnost a odolnost proti škrábancům, tixotropní vlastnosti, dokonalý rozliv, vynikající čirost a vysoký lesk. Lak má vyjímečnou stabilitu, snadno lze regulovat výsledný povrch do "pomeranče" nebo až do zrcadlově hladkého povrchu.

Popis aplikace:

Objemově smíchejte lak a tužidlo v poměru 2:1, ředidlo doporučeno přidat maximálně do 10% objemu směsi. Aplikujte ve stříkací kabině pistolí s tryskou 1,2mm ve dvou normálních vrstvách se 7 – 12 minutovým odvětráním před aplikací finální vrstvy.

Balení a označení:

2K UHS Optimum Klarlack             82045(5L)          82041(1L)

Výrobek splňuje legislativu VOC: 2004/42/IIB(d)(420)395

Poměr tužení

2 : 1 objemově

Tužidlo

2K Optimum Härter NORMAL

92042(2,5L)      92041(0,5L)

2K Optimum Härter FAST

92044(2,5L)      92043(0,5L)

2K Optimum Härter SLOW

92046(2,5L)      

Ředidlo

VOC Verdünnung do 10%

Viskozita, zpracovatelnost

19-20 sec při 20°C (Ford cup 4mm)

45min při 20°C s tužidlem SLOW

35min při 20°C s tužidlem NORMAL

30min při 20°C s tužidlem FAST

Pistole

Tryska 1,2mm

Nastavení tlaku dle výrobce

Aplikace

2 normální vrstvy

Tloušťka 45-50µm

Odvětrání

7 – 12 minut při 20°C

Schnutí

20–25 minut s tužidlem FAST při 60°C

30 minut  s tužidlem NORMAL při 60°C

45-50 minut  s tužidlem SLOW při 60°C

8hod        s tužidlem FAST při 20°C

10hod      s tužidlem NORMAL při 20°C

14hod      s tužidlem SLOW při 20°C

Plně vytvrzený za 24hod při 20°C

IR sušení

Střední a krátké vlny: 11 – 14 minut

 

Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.
Piktogramy označující nebezpečí
GHS02
GHS07
Signální slovo Varování
Nebezpečné komponenty k etiketování:
hexamethylen diisokyanát, hompolymer
n-butyl-acetát
tosyl-isokyanát
Údaje o nebezpečnosti
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě.
Bezpečnostní pokyny
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz
kouření.
P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Další údaje:
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

 

název cena bez DPH dostupnost

CarSystem 2K VOC tužidlo 421 rychlé 2,5L

1 754,40 Kč Skladem

CarSystem 2K vrchní průhledný lak VOC 420 1L

527,85 Kč Skladem
Zatím žádné příspěvky
SMART COATINGS 2K Optimum Härter FAST 2,5L  další produkt 2K Optimum Härter NORMAL 2,5L
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů