Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci SMART COATINGS Čiré laky 2K HS Anti Scratch SMART COATINGS 2K HS Anti Scratch Klarlack 1L

SMART COATINGS 2K HS Anti Scratch Klarlack 1L

Výrobce SMART COATINGS
Kód produktu SC82091
Dostupnost Do týdne
Cena 329,12 Kč
272,00 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 9,00 Kč!

Popis výrobku:

Vysokosušinový HS čirý lak určený k ekonomickému lakování s odolností proti škrábancům, UV odolností, tvrdostí, čirostí a chemickou odolností. Lak je možné aplikovat na vodou ředitelné i konvenční materiály, je vhodný pro zpracování ve stříkacím boxu na větší opravy a celolaky.

Popis aplikace:

Objemově smíchejte lak a tužidlo v poměru 2:1, směs se dále neředí. Aplikujte ve stříkací kabině pistolí s tryskou 1,2mm ve dvou normálních vrstvách s 7-12 minutovým odvětráním před aplikací finální vrstvy. Schnutí při 20°C prodlužuje celkovou dobu zrání laku. Doporučujeme dodržet předepsanou tloušťku suché vrstvy laku k zachování vynikající kvality výsledného povrchu. Doporučujeme nechat dobře odvětrat.

Balení a označení:

2K HS Antisctatch Klarlack             82095(5L)

Výrobek splňuje legislativu VOC: 2004/42/IIB(e)(840)540 

Poměr tužení

2 : 1 objemově

Tužidlo

2K  HS Antiscratch Härter     92092 (2,5L)

Ředidlo

Neředí se

Viskozita, zpracovatelnost

15-17 sec při 20°C (Ford cup 4mm)

90min při 20°C

Pistole

Tryska 1,2mm

Nastavení tlaku dle výrobce

Aplikace

2 normální vrstvy

Tloušťka 50-55µm

Odvětrání

7 – 12 minut při 20°C

Schnutí

30 minut při 60°C

6-7 hodin při 20°C

10-11 hodin při 20°C možno leštit

5-7 dní při 20°C plně vyzrálý lak

IR sušení

Střední a krátké vlny: 10 minut

 

 

Prvky označení
Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.
Piktogramy označující nebezpečí
GHS02
GHS07
GHS08
Signální slovo Varování
Nebezpečné komponenty k etiketování:
xylen
Reakční hmota bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebakátu a methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebakát
butyl-acetát
Údaje o nebezpečnosti
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Bezpečnostní pokyny
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz
kouření.
P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
2.3 Další nebezpečnost
Výsledky posouzení PBT a vPvB
PBT: Nedá se použít.
vPvB: Nedá se použít.

 

Zatím žádné příspěvky
2K HS Anti Scratch Härter FAST 2,5L předchozí produkt SMART COATINGS 2K HS Anti Scratch Klarlack 1L  další produkt 2K HS Anti Scratch Klarlack 5L
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů