Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci ***COVID-19*** Isopropanol od 96,- / 1L (Isopropylalkohol, propan-2-ol, IPA, CAS 67-63-0, lihová dezinfekce, dezinfekce na ruce) 99,8% 2,5L
Novinka
Doporučujeme
Výprodej

Isopropanol od 96,- / 1L (Isopropylalkohol, propan-2-ol, IPA, CAS 67-63-0, lihová dezinfekce, dezinfekce na ruce) 99,8% 2,5L

Kód produktu IPA2500
Dostupnost Skladem
Cena za ks 363,00 Kč
300,00 Kč bez DPH

Množstevní slevy
Množství Sleva Cena/ks bez DPH
5 - 9 10% 270,00 Kč
10 a více 20% 240,00 Kč
Počet ks
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 10,00 Kč!
Doplňkové zboží

PRO URYCHLENÍ EXPEDICE NEKOMBINUJTE S DALŠÍM ZBOŽÍM

Isopropanol (dále IPA) je vysoce čistý (99,8%) technický líh určený k použití v průmyslu i domácnosti. Snadno odstraňuje zbytky některých lepidel, mastnotu, otisky prstů, zlepšuje adhezi nově aplikovaných lepidel nebo např. oboustranných pásek k fixaci automobilových doplňků v interieru i exterieru. Vhodný je rovněž k aplikaci skel v automobilovém průmyslu, či při výrobě a údržbě elektrotechniky, v tiskařském průmyslu a dalších oborech.

IPA je bez dalších přidaných látek, aromat a barviv, odpařuje se beze zbytku a na kompatibilních materiálech nezanechává stopy. Před použitím prosím otestujte kompatibilitu povrchu s isopropanolem na malé ploše.

IPA je snadno ředitelná vodou, při manipulaci i dalším použití zajistěte dostatečné větrání prostor. Věnujte dostatečnou pozornost bezpečnostním upozorněním na obalu.

Odpověď na nejčastější dotaz: Ano, ačkoliv to není primární účel isopropanolu, lze jej použít také k výrobě desinfekce. Jsme obchod s vybavením pro autolakovny a nikoliv výrobce desinfekce ani pracoviště lékárénské péče - neudělujeme tedy tímto žádné doporučení k tomuto užití a nemůžeme Vám ani prodat hotový desinfekční prostředek. Nakupujete technický líh isopropanol vysoké čistoty 99,8%, o jeho alternativním použití se v případě zájmu můžete dozvědět na stránkách MZ např. zde.

Signální slovo: Nebezpečí
Piktogramy: GHS02-GHS07
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
Standardní věty o nebezpečnosti
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Pokyny pro bezpečné zacházení
EUH019 Může vytvářet výbušné peroxidy.
Doplňující informace na štítku
Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku
propan-2-ol
Isopropanol 1L předchozí produkt Isopropanol od 96,- / 1L (Isopropylalkohol, propan-2-ol, IPA, CAS 67-63-0, lihová dezinfekce, dezinfekce na ruce) 99,8% 2,5L  další produkt Nitrilové rukavice 100ks
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů