Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci CarSystem Lakování Carsystem UV čirý lak 100ml

Carsystem UV čirý lak 100ml

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS154528
Dostupnost Skladem
Cena 0,00 Kč
0,00 Kč bez DPH
Počet kusů
Doplňkové zboží
Koupit název cena bez DPH dostupnost

CarSystem UV Smart Lamp malá ruční UV lampa

1 228,00 Kč Do týdne
Video k produktu

 UV čírym lakem je možnost snadno a rychle opravit malé vady laku na karoserii (póry, škrábance, vady způsobené odlétávajícími kamínky).

K vytrvzení laku použijte UV lampu CAR SYSTEM 

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Varování Standardní věty o nebezpečnosti : H302 + H312 + H332 Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P261 Zamezte vdechování mlhy/ par. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Opatření: P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou Opravované místo doporučujeme obrousit  ručně P800 nebo P1000 pak odmastit . Zakápněte opravované místo barvou . Nechte cca 5 minut zaschnout. Pak aplikujte zakápnutím UV CLEAR přímo z ampulky. Nastavte UV SMART LAMPU na opravované místo a pak zapněte na 1 minutu. Po této době je UV CLEAR zcela vytvrzen. Opravované místo obrousit P1500 nebo P2000 a pak P3000,pro snadné leštení. Leštení se provadí strojně leštičkou nebo ručně s leštící utěrkou z mikrovlákna.pomoc/ ošetření. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: Urethane Methacrylate 2,2-bis(akryloyloxymethyl)butyl-akrylát Kyselina metakrylová, monoester s propan-1,2-diolem pentaerythritol tetrakis (3-merkapto-propionát) 2-propenoic acid, reaction products with pentaerytrhitol ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate fenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfinoxid 

Zatím žádné příspěvky
CS Tužidlo VOC Premium-dlouhé, 2,5l předchozí produkt Carsystem UV čirý lak 100ml  další produkt CS základ na plasty, 400ml
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů