Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci CarSystem Lakování CarSystem Tužidlo VOC Premium-dlouhé, 2,5l

CarSystem Tužidlo VOC Premium-dlouhé, 2,5l

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS147361
Dostupnost Skladem
Běžná cena 2 680,15 Kč
2 215,00 Kč bez DPH
Cena 2 278,13 Kč
1 882,75 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 68,00 Kč!

Nový 2K Clear VOC Premium je vrchní průhledný lak s výjimečnou charakteristikou. Zahrnuje široký rozsah aplikace a poskytuje výborné finální výsledky. Premium vrchní průhledný lak zajistí oslnivý lesk s rychlostí, která je potřebná pro optimální operační proces. Je vhodný jak pro bodové opravy, tak pro kompletní přelakování.

2K vrchní průhledný lak VOC Premium, s obsahem VOC <420g/l, patří k vysoce kvalitním vrchním průhledným lakům na trhu. Míchací poměr 2:1 je zpracován bez přidání ředidel, splňuje všechny požadavky legislativy EU a má přínos na snížení ředidel. Snadno se s ním zachází, má výborné přilnavé vlastnosti, zářivý lesk a dobu schnutí 30 min / 60°C. Díky jeho výborným vlastnostem schnutí může být snadno leštěn.

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Varování Standardní věty o nebezpečnosti : H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte mlhu nebo páry. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.Opatření: P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: hexamethylen-1,6- diisokyanát, hompolymer xylen 2-butoxyethyl-acetát (4-methylbenzensulfonyl)isokyanát 

Zatím žádné příspěvky
CS Touch Up lahvičky transparentní, 20ml a 100ks předchozí produkt CarSystem Tužidlo VOC Premium-dlouhé, 2,5l  další produkt CS UV číry lak 100ml
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů