Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci CarSystem Lakování CarSystem čistič plastů, 400ml

CarSystem čistič plastů, 400ml

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS145985
Dostupnost Skladem
Běžná cena 144,35 Kč
119,30 Kč bez DPH
Cena 130,68 Kč
108,00 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 3,00 Kč!

Čistič na všechny plastové interiéry a exteriéry. Pro oblast bodových oprav. Spolehlivě odstraňuje špínu, mastnotu, olej, silikon, vosk, dehet, lepidlo, atd. Čistič plastů má antistatický efekt, velmi rychlou dobu odvětrání a vysokou vydatnost.

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Doplňkové údaje o nebezpečí : EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí. Pokyny pro bezpečné zacházení : P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.P260 Nevdechujte aerosoly. Skladování: P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: uhlovodíky, C9-C11, n-alkany,isoalkany, cyklické, < 2% aromatických uhlovodíky, C9, aromatické 

Zatím žádné příspěvky
CS číry lak Carbon Plus 1l předchozí produkt CarSystem čistič plastů, 400ml  další produkt CS držák pistole ,magnet
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů