Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci CarSystem Carsystem číry lak Carbon Plus 1l

Carsystem číry lak Carbon Plus 1l

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS153217
Dostupnost Do týdne
Běžná cena 955,90 Kč
790,00 Kč bez DPH
Cena 867,57 Kč
717,00 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 26,00 Kč!
Doplňkové zboží
Koupit název cena bez DPH dostupnost

Carsystem Carbo Plus tužidlo 0,5l

441,00 Kč Do týdne

 číry lak na Carbon,je určený na stříkani Carbonových dilu ale i lokalni opravu. Je odolný vučí UV zaření a odolný vuči poškrábaní

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Varování Standardní věty o nebezpečnosti : H226 Hořlavá kapalina a páry. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Doplňkové údaje o nebezpečí : EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování mlhy/ par. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Opatření: P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: n-butyl-acetát Reakce hmotnost bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebakátu a methyl 1,2,2,6,6- pentamethyl-4-piperidyl sebakátu pentaerythritol tetrakis (3-merkapto-propionát) dibutyl-bis (dodecyl thio) stannan

Zatím žádné příspěvky
CS Chamois - Jelenicová utěrka, 40x35cm předchozí produkt Carsystem číry lak Carbon Plus 1l  další produkt CS čistič plastů, 400ml
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů