Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci CarSystem Lakování CarSystem Akrylové ředidlo, 1L

CarSystem Akrylové ředidlo, 1L

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS150331
Dostupnost Skladem
Běžná cena 297,66 Kč
246,00 Kč bez DPH
Cena 253,01 Kč
209,10 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 7,00 Kč!

Univerzální akrylové ředidlo pro MS vrchní průhledný lak a VOC 540.

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte mlhu nebo páry. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Opatření: P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: n-butyl-acetát xylen 2-butoxyethyl-acetát uhlovodíky, C9, aromatické 

Zatím žádné příspěvky
CS 2K Vrchní průhledný lak VOC, hedvábný, 1l předchozí produkt CarSystem Akrylové ředidlo, 1L  další produkt CS Akrylové ředidlo, 5l
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů