Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci CarSystem CarSystem 2K vrchní průhledný lak VOC 420 1L

CarSystem 2K vrchní průhledný lak VOC 420 1L

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS144138
Dostupnost Skladem
Běžná cena 751,41 Kč
621,00 Kč bez DPH
Cena 638,70 Kč
527,85 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 19,00 Kč!

 2K HS krycí lak je VOC konformní High-Solid akrylový čirý lak pro kompletní i částečné lakování osobních a užitkových vozidel s výborným vzhledem a optimálním rozlitím, vhodný pro přelakování rozpouštědlových i vodou ředitelných báz laků. Zaručuje, především při sušení v kabině, ale i při sušení bez kabiny, dosažení optimálního vytvrzení.

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Varování Standardní věty o nebezpečnosti : H226 Hořlavá kapalina a páry. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Doplňkové údaje o nebezpečí : EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování mlhy/ par. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Opatření: P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: n-butyl-acetát heptan-2-on Reakce hmotnost bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebakátu a methyl 1,2,2,6,6- pentamethyl-4-piperidyl sebakátu isobutyl-methakrylát 

Zatím žádné příspěvky
CS 2K VOC tužidlo standart, 2,5L předchozí produkt CarSystem 2K vrchní průhledný lak VOC 420 1L  další produkt CS 2K vrchní průhledný lak VOC 420, 5L
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů