Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci CarSystem Lakování CarSystem 2K vrchní průhledný lak VOC 420, 5L

CarSystem 2K vrchní průhledný lak VOC 420, 5L

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS142953
Dostupnost Skladem
Běžná cena 3 177,46 Kč
2 626,00 Kč bez DPH
Cena 2 700,84 Kč
2 232,10 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 81,00 Kč!
2K vrchní průhledný lak s velmi vysokým počtem pevných částic je vhodný jak pro bodové opravy, tak pro celolak. Je odolný proti poškrábání a UV světlu. Lak je míchán v poměru 2:1 s tužidlem a bez přidání ředidla. Dobu sušení lze regulovat tužidly od 10 do 45 minut. Lze leštit ihned po zchlazení.

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Varování Standardní věty o nebezpečnosti : H226 Hořlavá kapalina a páry. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Doplňkové údaje o nebezpečí : EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování mlhy/ par. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Opatření: P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: n-butyl-acetát heptan-2-on Reakce hmotnost bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebakátu a methyl 1,2,2,6,6- pentamethyl-4-piperidyl sebakátu isobutyl-methakrylát 

Zatím žádné příspěvky
CS 2K vrchní průhledný lak VOC 420 1L předchozí produkt CarSystem 2K vrchní průhledný lak VOC 420, 5L  další produkt CS 2K Vrchní průhledný lak VOC MATT, 1L
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů