Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci CarSystem Lakování CarSystem 2K VOC tužidlo 541 standartní, 0,9L

CarSystem 2K VOC tužidlo 541 standartní, 0,9L

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS144977
Dostupnost Skladem
Běžná cena 525,14 Kč
434,00 Kč bez DPH
Cena 446,37 Kč
368,90 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 13,00 Kč!
2K VOC tužidlo 541 standartní, 0,9L pro 2K Plnič VOC 540 je univerzálně aplikovatelný akrylový plnič. S tímto plničem lze snadno pracovat téměř na jakémkoliv podkladu. Má extrémně dobré plnicí vlastnosti, díky vysokému obsahu pevných částic (až 70 %), a šetří čas při broušení. Jemný přechod zaručuje menší úsilí při broušení a menší spotřebu brusného materiálu, jak při suchém tak při mokrém broušení. Zajišťuje optimální výsledek laku. Při aplikaci vyšší vrstvy poskytuje ochranu proti korozi. Má optimální přilnavost na většině podkladů.

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Varování Standardní věty o nebezpečnosti : H226 Hořlavá kapalina a páry. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Doplňkové údaje o nebezpečí : EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování mlhy/ par. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Opatření: P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: n-butyl-acetát Hexametylén-di-izokyanatan, polymery 2-Methoxy-1-methylethylacetát (4-methylbenzensulfonyl)isokyanát 

název cena bez DPH dostupnost

SMART COATINGS 4:1 VOC Füller Härter NORMAL 0,9L

441,00 Kč Do týdne
Zatím žádné příspěvky
CS 2K VOC rychlé tužidlo Speed Plus 2.5 l předchozí produkt CarSystem 2K VOC tužidlo 541 standartní, 0,9L  další produkt CS 2K VOC tužidlo standart, 2,5L
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů