Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci CarSystem Lakování Carsystem 2K VOC rychlé tužidlo Speed Plus 2.5 l

Carsystem 2K VOC rychlé tužidlo Speed Plus 2.5 l

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS151901
Dostupnost Skladem
Běžná cena 2 238,50 Kč
1 850,00 Kč bez DPH
Cena 2 113,87 Kč
1 747,00 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 63,00 Kč!

2K VOC rychlé tužidlo Speed Plus 2.5 l

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Varování Standardní věty o nebezpečnosti : H226 Hořlavá kapalina a páry. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Doplňkové údaje o nebezpečí : EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování mlhy/ par. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Skladování: P403 + P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: hexamethylen-1,6- diisokyanát, hompolymer n-butyl-acetát heptan-2-on (4-methylbenzensulfonyl)isokyanát Dodatečné označení EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

Zatím žádné příspěvky
CS 2K VOC matné tužidlo/hedvábný mat rychlé, 0,5l předchozí produkt Carsystem 2K VOC rychlé tužidlo Speed Plus 2.5 l  další produkt CS 2K VOC tužidlo 541 standartní, 0,9L
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů