Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci CarSystem Lakování CarSystem 2K VOC matné tužidlo/ hedvábný mat - STANDART 0,5l

CarSystem 2K VOC matné tužidlo/ hedvábný mat - STANDART 0,5l

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS148985
Dostupnost Skladem
Běžná cena 476,74 Kč
394,00 Kč bez DPH
Cena 405,23 Kč
334,90 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 12,00 Kč!
Je určen na opravy a také matné lakování nových dílů. Snadná aplikace s perfektním výsledkem. Je odolný proti menším škrábancům a otiskům prstů na povrchu.

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Varování Standardní věty o nebezpečnosti : H226 Hořlavá kapalina a páry. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Doplňkové údaje o nebezpečí : EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování mlhy/ par. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Opatření: P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Odstranění:P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: n-butyl-acetát hexamethylen-1,6- diisokyanát, hompolymer (4-methylbenzensulfonyl)isokyanát Dodatečné označení EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

Zatím žádné příspěvky
CS 2K tužidlo VOC Premium, 2,5l předchozí produkt CarSystem 2K VOC matné tužidlo/ hedvábný mat - STANDART 0,5l  další produkt CS 2K VOC matné tužidlo/hedvábný mat rychlé, 0,5l
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů