Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci CarSystem Lakování Carsystem 2K tužidlo pro plnič mokrá na mokrou 0,6l

Carsystem 2K tužidlo pro plnič mokrá na mokrou 0,6l

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS153457
Běžná cena 465,85 Kč
385,00 Kč bez DPH
Cena 399,30 Kč
330,00 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 11,00 Kč!

2K Plnič mokrá na mokrou pro aplikaci bez broušení. Vrchní lak lze aplikovat přímo na plnič. Je účinným řešením pro lakování OEM základních náhradních dílů, vyniká skvělým rozlivem a kryvostí. Aplikuje se jedním nástřikem (30 µm) a může být opraven bez broušení. Díky svému dobrému rozlivu spoří čas a v případě výskytu prachových částic lze použít suchého i mokrého broušení. Velmi spolehlivě se aplikuje, se silnějšími vrstvami poskytuje vynikající ochranu proti korozi a optimální přilnavost

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H226 Hořlavá kapalina a páry. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Doplňkové údaje o nebezpečí : EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování mlhy/ par. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.P284 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: n-butyl-acetát Hexametylén-di-izokyanatan, polymery aromatické polyizokyanát (4-methylbenzensulfonyl)isokyanát m-tolyliden-diisokyanát Dodatečné označení EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

Zatím žádné příspěvky
CS 2K tužidlo extra VOC 541, 0,9L předchozí produkt Carsystem 2K tužidlo pro plnič mokrá na mokrou 0,6l  další produkt CS 2K tužidlo VOC Premium, 2,5l
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů