Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci CarSystem Lakování CarSystem 2K tužidlo extra VOC 541, 0,9L

CarSystem 2K tužidlo extra VOC 541, 0,9L

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS144027
Dostupnost Skladem
Běžná cena 657,03 Kč
543,00 Kč bez DPH
Cena 558,48 Kč
461,55 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 16,00 Kč!
2K tužidlo extra VOC 541, 0,9L pro 2K Plnič VOC 540 je univerzálně aplikovatelný akrylový plnič. S tímto plničem lze snadno pracovat téměř na jakémkoliv podkladu. Má extrémně dobré plnicí vlastnosti, díky vysokému obsahu pevných částic (až 70 %), a šetří čas při broušení. Jemný přechod zaručuje menší úsilí při broušení a menší spotřebu brusného materiálu, jak při suchém tak při mokrém broušení. Zajišťuje optimální výsledek laku. Při aplikaci vyšší vrstvy poskytuje ochranu proti korozi. Má optimální přilnavost na většině podkladů.

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Doplňkové údaje o nebezpečí : EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování mlhy/ par. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.Opatření: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P342 + P311 Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: n-butyl-acetát Hexametylén-di-izokyanatan, polymery aromatické polyizokyanát (4-methylbenzensulfonyl)isokyanát m-tolyliden-diisokyanát

název cena bez DPH dostupnost

SMART COATINGS 4:1 VOC Füller Härter FAST 0,9L

441,00 Kč Do týdne
Zatím žádné příspěvky
CS 2K tužidlo Air Plus 0.9 l předchozí produkt CarSystem 2K tužidlo extra VOC 541, 0,9L  další produkt CS 2K tužidlo pro plnič mokrá na mokrou 0,6l
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů