Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci CarSystem Lakování Carsystem 2K tužidlo Air Plus 0.9 l

Carsystem 2K tužidlo Air Plus 0.9 l

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS152419
Dostupnost Skladem
Běžná cena 598,95 Kč
495,00 Kč bez DPH
Cena 511,83 Kč
423,00 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 15,00 Kč!

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Doplňkové údaje o nebezpečí : EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování mlhy/ par. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.P284 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: n-butyl-acetát Hexametylén-di-izokyanatan, polymery aromatické polyizokyanát (4-methylbenzensulfonyl)isokyanát m-tolyliden-diisokyanát Dodatečné označení EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci. 

Zatím žádné příspěvky
CS 2K Plnič VOC 540 šedý, 3,6l předchozí produkt Carsystem 2K tužidlo Air Plus 0.9 l  další produkt CS 2K tužidlo extra VOC 541, 0,9L
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů