Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci CarSystem Lakování CarSystem 2K Plnič VOC 540 bílý, 3,6l

CarSystem 2K Plnič VOC 540 bílý, 3,6l

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS144354
Dostupnost Skladem
Běžná cena 2 070,31 Kč
1 711,00 Kč bez DPH
Cena 1 759,76 Kč
1 454,35 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 52,00 Kč!
2K  bílý Plnič VOC 540 je univerzálně aplikovatelný akrylový plnič. S tímto plničem lze snadno pracovat téměř na jakémkoliv podkladu. Má extrémně dobré plnicí vlastnosti, díky vysokému obsahu pevných částic (až 70 %), a šetří čas při broušení. Jemný přechod zaručuje menší úsilí při broušení a menší spotřebu brusného materiálu, jak při suchém tak při mokrém broušení. Zajišťuje optimální výsledek laku. Při aplikaci vyšší vrstvy poskytuje ochranu proti korozi. Má optimální přilnavost na většině podkladů.

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Varování Standardní věty o nebezpečnosti : H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte mlhu nebo páry. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Opatření: P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: Reakční směs ethylbenzenu, m-xylenu a p-xylenu 

název cena bez DPH dostupnost

SMART COATINGS 4:1 VOC Füller Härter NORMAL 0,9L

441,00 Kč Do týdne

SMART COATINGS 4:1 VOC Füller white 3,6L

1 026,00 Kč Do týdne
Zatím žádné příspěvky
CS 2K Plnič VOC 540 bílý, 1l + 0,25l rychlé tužidlo předchozí produkt CarSystem 2K Plnič VOC 540 bílý, 3,6l  další produkt CS 2K Plnič VOC 540 černý, 1l + 0,25l rychlé tužidlo
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů