Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci CarSystem Carsystem 2K Plnič šedý Air Plus 3,6l Ideální pro sušení na vzduchu

Carsystem 2K Plnič šedý Air Plus 3,6l Ideální pro sušení na vzduchu

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS152417
Dostupnost Skladem
Běžná cena 1 560,90 Kč
1 290,00 Kč bez DPH
Cena 1 456,84 Kč
1 204,00 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 43,00 Kč!
Doplňkové zboží
Koupit název cena bez DPH dostupnost

Carsystem 2K Plnič šedý Air Plus 3,6l Ideální pro sušení na vzduchu

1 204,00 Kč Skladem

šedý plnič air plus který je vhodný pro běžnou denní aplikaci jako plnič a zejména je vhodný pro malé a bodové opravy.Ideální pro sušení na vzduchu. 2K Plnič Air Plus je charakterizován vynikající brousitelností, dobrou ochranou proti korozi a výjimečnou přilnavostí. Je vhodný obzvláště pro sušení bez sušení v kabině při 20°C. 

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Varování Standardní věty o nebezpečnosti : H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte mlhu nebo páry. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Opatření: P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: xylen Dodatečné označení EUH208 Obsahuje Dibutylcíndilaurat. Může vyvolat alergickou reakci. 2.3 Další nebezpečnost Látka/směs neobsahuje složky považované buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší.

Zatím žádné příspěvky
CS 2K plnič mokrá na mokrou Plus A+B comp.1.05 l předchozí produkt Carsystem 2K Plnič šedý Air Plus 3,6l Ideální pro sušení na vzduchu  další produkt CS 2K Plnič VOC 540 bílý, 1l + 0,25l rychlé tužidlo
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů