Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci CarSystem Lakování CarSystem 2K vrchní průhledný lak Speed Plus 5L

CarSystem 2K vrchní průhledný lak Speed Plus 5L

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS151899
Dostupnost Do týdne
Běžná cena 5 010,61 Kč
4 141,00 Kč bez DPH
Cena 4 259,20 Kč
3 520,00 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 127,00 Kč!

Vysoce kvalitní,  rychleschnoucí HS bezbarvý lak na rychlou a ekonomickou opravu karoserie speciálně pro sušení v kabině. Velmi rychlé sušení, může být leštěný po 15 minutách, pokud sušíme při teplotě 60 stupňů  po dobu 25min.

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Varování Standardní věty o nebezpečnosti : H226 Hořlavá kapalina a páry. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Doplňkové údaje o nebezpečí : EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování mlhy/ par. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Opatření: P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: n-butyl-acetát Reakce hmotnost bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebakátu a methyl 1,2,2,6,6- pentamethyl-4-piperidyl sebakátu pentaerythritol tetrakis (3-merkapto-propionát) dibutyl-bis (dodecyl thio) stannan 2.3 Další nebezpečnost Látka/směs neobsahuje složky považované buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší. 

název cena bez DPH dostupnost

SMART COATINGS 2K UHS Performance Härter 2,5L

1 745,00 Kč Do týdne

SMART COATINGS 2K UHS Performance Klarlack 5L

2 134,00 Kč Do týdne
Zatím žádné příspěvky
CS 2K číry lak VOC HS/SR A+B standart 1.5 l předchozí produkt CarSystem 2K vrchní průhledný lak Speed Plus 5L  další produkt CS 2K lak VOC Speed Plus A+B comp. 1.5 l
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů