Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci CarSystem Carsystem Carbo Plus tužidlo 0,5l

Carsystem Carbo Plus tužidlo 0,5l

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS153218
Dostupnost Do týdne
Běžná cena 592,90 Kč
490,00 Kč bez DPH
Cena 533,61 Kč
441,00 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 16,00 Kč!

Carsystem Carbo Plus tužidlo 0,5l

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Varování Standardní věty o nebezpečnosti : H226 Hořlavá kapalina a páry. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Doplňkové údaje o nebezpečí : EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování mlhy/ par. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Skladování: P403 + P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: hexamethylen-1,6- diisokyanát, hompolymer n-butyl-acetát heptan-2-on (4-methylbenzensulfonyl)isokyanát Dodatečné označení EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

Zatím žádné příspěvky
CS 1K Epoxy Primer šedý 400ml předchozí produkt Carsystem Carbo Plus tužidlo 0,5l  další produkt CS 2K číry lak VOC HS/SR A+B standart 1.5 l
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů