Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci CarSystem Lakování CarSystem 1K Epoxy Primer,epoxidový základ šedý 400ml

CarSystem 1K Epoxy Primer,epoxidový základ šedý 400ml

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS151958
Dostupnost Skladem
Běžná cena 268,62 Kč
222,00 Kč bez DPH
Cena 220,22 Kč
182,00 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 6,00 Kč!

1K epoxidový základ šedý,poskytuje vynikající přilnavost a prevenci proti korozi na oceli, pozinkované oceli, hliníku

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Doplňkové údaje o nebezpečí : EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí. Pokyny pro bezpečné zacházení : P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/ obličejový štít. Opatření: P305 + P351 + P338 + P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Skladování: P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: aceton n-butyl-acetát butan-1-ol Dodatečné označení EUH205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

Zatím žádné příspěvky
CS 1K EASY základ šedý 400 ml předchozí produkt CarSystem 1K Epoxy Primer,epoxidový základ šedý 400ml  další produkt CS 2K Carbo Plus tužidlo 0,5l
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů