Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci CarSystem Carsystem Akrylový plnič mokrá na mokrou Plus A-comp. 3,6l

Carsystem Akrylový plnič mokrá na mokrou Plus A-comp. 3,6l

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS153456
Dostupnost Skladem
Běžná cena 1 591,15 Kč
1 315,00 Kč bez DPH
Cena 1 518,55 Kč
1 255,00 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 45,00 Kč!

2K Plnič mokrá na mokrou pro aplikaci bez broušení. Vrchní lak lze aplikovat přímo na plnič. Je účinným řešením pro lakování OEM základních náhradních dílů, vyniká skvělým rozlivem a kryvostí. Aplikuje se jedním nástřikem (30 µm) a může být opraven bez broušení. Díky svému dobrému rozlivu spoří čas a v případě výskytu prachových částic lze použít suchého i mokrého broušení. Velmi spolehlivě se aplikuje, se silnějšími vrstvami poskytuje vynikající ochranu proti korozi a optimální přilnavost

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Varování Standardní věty o nebezpečnosti : H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte mlhu nebo páry. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Opatření: P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: Reakční směs ethylbenzenu, m-xylenu a p-xylenu xylen uhlovodíky, C9, aromatické

Zatím žádné příspěvky
CS maskovací fólie MMIR MASK AQUA TEC 500cm x 120m předchozí produkt Carsystem Akrylový plnič mokrá na mokrou Plus A-comp. 3,6l  další produkt CS 1K EASY plnič bílý, 400ml
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů