Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci CarSystem Lakování Carsystem Elastic Změkčovací přísada číra 1,0l

Carsystem Elastic Změkčovací přísada číra 1,0l

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS155543
Běžná cena 1 452,00 Kč
1 200,00 Kč bez DPH
Cena 1 401,18 Kč
1 158,00 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 42,00 Kč!

Elastická změkčovací přísada pro všechny běžně používané 2K automobilové barvy a číre laky, možnost přidání  do 2K plničů a základů. Vhodné použít na plasty

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Varování Standardní věty o nebezpečnosti : H226 Hořlavá kapalina a páry. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Doplňkové údaje o nebezpečí : EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Opatření: P304 + P340 + P312 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Skladování: P403 + P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy.Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: n-butyl-acetát

Zatím žádné příspěvky
CarSystem UV Smart Lamp malá ruční UV lampa předchozí produkt Carsystem Elastic Změkčovací přísada číra 1,0l  další produkt CS plnič mokrá na mokrou Plus A-comp. 3,6l
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů