Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci CarSystem Lakování CarSystem UV plnič v spreji 400ml

CarSystem UV plnič v spreji 400ml

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS154190
Dostupnost Do týdne
Běžná cena 1 573,00 Kč
1 300,00 Kč bez DPH
Cena 1 098,68 Kč
908,00 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 32,00 Kč!
Doplňkové zboží
Koupit název cena bez DPH dostupnost

CarSystem UV Smart Lamp malá ruční UV lampa

1 228,00 Kč Do týdne
Video k produktu

1K UV  číry plnič pro bodové opravy, speciálně pro sušení UV lampou. Výborný rozliv, vysoký podíl pevných částic, extrémně rychlé sušení.

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti :

Signálním slovem :

 

Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P261 Zamezte vdechování aerosolů. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/ obličejový štít.Opatření: P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Skladování: P405 Skladujte uzamčené. P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: aceton xylen butan-1-ol (1-methylethylidene)bis[4,1-phenyleneoxy(2-hydroxy-3,1-propanediyl)] bismethacrylate 2,2-bis(akryloyloxymethyl)butyl-akrylát ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate Dodatečné označení Obsahuje 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate, 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, 2- metyl-2H-izothiazol-3-jedno, bronopol (INN). Konzervační prostředky

Zatím žádné příspěvky
CarSystem UV LED Lampe stojanová UV lampa předchozí produkt CarSystem UV plnič v spreji 400ml  další produkt CarSystem UV Smart Lamp malá ruční UV lampa
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů