Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci CarSystem Lakování CarSystem UV Füller 1K plnič na rychlé opravy

CarSystem UV Füller 1K plnič na rychlé opravy

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS154189
Dostupnost Do týdne
Běžná cena 3 025,00 Kč
2 500,00 Kč bez DPH
Cena 2 544,63 Kč
2 103,00 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 76,00 Kč!
Video k produktu

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti :

Signálním slovem : Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování mlhy/ par. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Opatření: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Skladování: P403 + P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: (1-methylethylidene)bis[4,1-phenyleneoxy(2-hydroxy-3,1-propanediyl)] bismethacrylate aceton 2,2-bis(akryloyloxymethyl)butyl-akrylát ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate Dodatečné označení Obsahuje 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate, 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, 2- metyl-2H-izothiazol-3-jedno, bronopol (INN). Konzervační prostředky

CarSystem UV Füller 1K plnič na rychlé opravy  další produkt CarSystem UV LED Lampe stojanová UV lampa
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů