Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Tmelení Tmely SMART COATINGS Multi Spachtel 1,8 kg
Doporučujeme

SMART COATINGS Multi Spachtel 1,8 kg

Výrobce SMART COATINGS
Kód produktu SC56111
Dostupnost Skladem
Cena 371,47 Kč
307,00 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 11,00 Kč!

Skutečně multifunkční tmel s vynikajícími vlastnostmi po všech směrech díky dlouhodobému testování v laboratoři i praxi. Tmel má vynikající konzistenci pro použití i ve složitě tvarovaných místech, jemnou strukturu pro dokonalé přechody bez jemného tmelení a dokonale hladký povrch bez pórů. Tmel lze použít na ocel, hliník, pozink či lamináty v tenkých i silných vrstvách, lze jej použít i jako dokončující jemný tmel. Velice snadné broušení které může začít u hrubosti P150 a nezanášení brusného papíru dále pokračuje v úspoře času a materiálu při použití tohoto tmelu. Pro velké tloušťky tmelu použijte bez obav více menších vrstev.

Prvky označení
Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.
Piktogramy označující nebezpečí
GHS02
GHS07
GHS08
Signální slovo Nebezpečí
Nebezpečné komponenty k etiketování:
styren
maleinanhydrid
2,2'-(m-tolylimino)diethanol
Údaje o nebezpečnosti
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H372 Způsobuje poškození sluchových orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Bezpečnostní pokyny
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz
kouření.
P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
2.3 Další nebezpečnost
Výsledky posouzení PBT a vPvB
PBT: Nedá se použít.
vPvB: Nedá se použít.

 

Zatím žádné příspěvky
Multi Light Spachtel 1L předchozí produkt SMART COATINGS Multi Spachtel 1,8 kg  další produkt Multi Spachtel 500g
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů