Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci SMART COATINGS Plniče a základy 6:1 Nass in Nass Füller SMART COATINGS 6:1 Nass in Nass Füller 3,6L

SMART COATINGS 6:1 Nass in Nass Füller 3,6L

Výrobce SMART COATINGS
Kód produktu SC85033
Dostupnost Do týdne
Cena 1 291,07 Kč
1 067,00 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 38,00 Kč!
Doplňkové zboží
Koupit název cena bez DPH dostupnost

SMART COATINGS 6:1 Nass in Nass Füller Härter 0,6L

400,00 Kč Do týdne

SMART COATINGS VOC Verdünnung 5L

691,00 Kč Do týdne

Popis výrobku:

6:1 Nass in Nass Füller je mokrý plnič splňující VOC limity s možností použití i jako brusný plnič s izolačními vlastnostmi, vynikajícím rozlivem a možností aplikace na nové i opravované díly. Jako mokrý plnič se používá zejména na nové díly nebo na menší opravy bez broušení, jako brusný plnič při použití polyesterových tmelů s možností suchého i mokrého broušení. V obou aplikacích se plnič používá bez ředění na suchém, odmaštěném a zmatovaném povrchu.

Popis aplikace „Nass in Nass” - mokrý plnič:

Objemově smíchejte plnič a tužidlo v poměru 6:1, aplikujte pistolí 1,2mm v jedné vrstvě, po 15-20 minutách při 20°C je možné aplikovat finální vrstvu. Pokud není přestříkán do 1 hodiny, je nutné povrch zmatovat.

Popis aplikace „Brusný plnič”:

Aplikujte pistolí s tryskou 1,6-1,8mm ve dvou normálních vrstvách s odvětráním 5-7 min při 20°C. Sušení 20 minut při 60°C nebo 3-4 hodiny při 20°C, není doporučeno aplikovat při teplotách pod 15°C!

Broušení za sucha P400-P500, mokré broušení P800-P1200.

Balení a označení:

6:1 Nass in Nass Füller              85033(3,6L)

Výrobek splňuje legislativu VOC: 2004/42/IIB(c)(540)490 Přeprava dle: ADR3/UN1263

Poměr tužení

6 : 1 volumetricky

Tužidlo

6:1 Nass in Nass Füller Härter     85034(0,6L)

Ředidlo

5-10% VOC Verdünnung

Viskozita, zpracovatelnost

19 sec při 20°C (Ford cup 4mm)

50min při 20°C

Pistole

Tryska 1,2mm pro aplikaci Nass in Nass

Tryska 1,6-1,8mm pro aplikaci jako brusný plnič

Nastavení tlaku dle výrobce

Aplikace

1 normální vrstva pro Nass in Nass, tloušťka 30 µm

1-2 normální vrstvy jako brusný plnič, tloušťka 60-90µm

Odvětrání

5 – 7 minut při 20°C jako brusný plnič

Schnutí

15-20 minut při 20°C pro aplikaci Nass in Nass

20 minut při 60°C nebo 3-4 hod při 20°C jako brusný plnič

Nedoporučuje se aplikace pod 15°C!

IR sušení

Střední a krátké vlny: 12 – 15 minut

 

Prvky označení
Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.
Piktogramy označující nebezpečí
GHS02
GHS07
GHS08
Signální slovo Varování
Nebezpečné komponenty k etiketování:
xylen
Údaje o nebezpečnosti
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Bezpečnostní pokyny
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
2.3 Další nebezpečnost
Výsledky posouzení PBT a vPvB
PBT: Nedá se použít.
vPvB: Nedá se použít.

 

Zatím žádné příspěvky
SMART COATINGS 6:1 Nass in Nass Füller 3,6L  další produkt 6:1 Nass in Nass Füller Härter 0,6L
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů