Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci CarSystem Lakování CarSystem Thermo SPRAY stříbrný, 400ml

CarSystem Thermo SPRAY stříbrný, 400ml

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS126087
Dostupnost Skladem
Běžná cena 277,09 Kč
229,00 Kč bez DPH
Cena 214,17 Kč
177,00 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 6,00 Kč!
Barevný sprej pro lakování tepelně zatížených částí, např. motorových prostorů, výfukových systémů vozidel apod. Teplotní odolnost do 600 °C.

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Doplňkové údaje o nebezpečí : Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí. Pokyny pro bezpečné zacházení : P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte mlhu nebo páry. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/ obličejový štít. P284 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Opatření: P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Skladování: P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické sloučeniny, <5% N-hexan uhlovodíky, C9-C11, n-alkany,isoalkany, cyklické, < 2% aromatických

Zatím žádné příspěvky
CS Thermo SPRAY černý matný, 400ml předchozí produkt CarSystem Thermo SPRAY stříbrný, 400ml  další produkt CS Touch Up lahvičky transparentní, 20ml a 100ks
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů