Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Kategorie Spreje Renovace světlometů SprayMax 2K čirý lak na světla & základ na světla 2 X 250 ml

SprayMax 2K čirý lak na světla & základ na světla 2 X 250 ml

Výrobce Peter Kwasny
Kód produktu KW684099
EAN kód 4015962888074
Dostupnost Skladem
Běžná cena 653,63 Kč
540,19 Kč bez DPH
Cena 522,90 Kč
432,15 Kč bez DPH

Množstevní slevy
Množství Sleva Cena/ks bez DPH
6 - 11 5% 410,54 Kč
12 a více 10% 388,93 Kč
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 15,00 Kč!
Video k produktu

Sada na opravu světlometů, 2K číry lak na světla & základ na světla 2 X 250 m,1K základ na světlomety,po obroušeni světlometu naneste  v tenké vrstvě rovnoměrně sprej základ  (aktivátor) a nechte zaschnout. 2K Čirý lak pro obnovu zažloutlých polykarbonátových světlometů,má vynikajicí odolnost vůči poškrábání a mytí 

Prvky označení
· Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.· Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02 GHS07
· Signální slovo Nebezpečí
· Standardní věty o nebezpečnosti
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
· Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
· Další údaje: Bez dostatečného větrání je možná tvorba výbušných směsí.
· 2.3 Další nebezpečnost
· Výsledky posouzení PBT a vPvB
· PBT: Nedá se použít.
· vPvB: Nedá se použít.
Zatím žádné příspěvky
SprayMax odstraňovač silikonu na vodní bázi 400 ml předchozí produkt SprayMax 2K čirý lak na světla & základ na světla 2 X 250 ml 
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů