Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Kategorie Spreje Příprava před lakováním SprayMax odstraňovač silikonu 400 ml

SprayMax odstraňovač silikonu 400 ml

Výrobce Peter Kwasny
Kód produktu KW680090
EAN kód 4015962853683
Dostupnost Skladem
Běžná cena 195,73 Kč
161,76 Kč bez DPH
Cena 156,58 Kč
129,40 Kč bez DPH

Množstevní slevy
Množství Sleva Cena/ks bez DPH
6 - 11 5% 122,93 Kč
12 a více 10% 116,46 Kč
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 4,00 Kč!
Video k produktu

Přípravek k odstraňování nečistot s obsahem silikonu, jako vosk a asfalt a k čištění mastných povrchů.Pro profesionální čištění a odmašťování před aplikací laku.

Prvky označení
· Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.· Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02 GHS07
· Signální slovo Nebezpečí
· Nebezpečné komponenty k etiketování:
nízkovroucí hydrogenovaná benzinová frakce benzen < 0,1 %
butan-1-ol
· Standardní věty o nebezpečnosti
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
· Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními
předpisy.
· Další údaje: Bez dostatečného větrání je možná tvorba výbušných směsí.
· 2.3 Další nebezpečnost
· Výsledky posouzení PBT a vPvB
· PBT: Nedá se použít.
· vPvB: Nedá se použít.
Zatím žádné příspěvky
SprayMax 1K základ na plasty 400 ml předchozí produkt SprayMax odstraňovač silikonu 400 ml  další produkt SprayMax odstraňovač silikonu na vodní bázi 400 ml
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů