Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci Finixa FINIXA Čisticí pěna Foam-It 500ml

FINIXA Čisticí pěna Foam-It 500ml

Výrobce Finixa
Kód produktu FX-TSP600
Dostupnost Skladem
Běžná cena 242,00 Kč
200,00 Kč bez DPH
Cena 217,80 Kč
180,00 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 6,00 Kč!
Video k produktu

Foam it! (TSP 600) je univerzální čistič a odmašťovač na vodním základě ve spreji, bez obsahu čpavku. Na rozdíl od ostatních výrobků na trhu, Foam it! není pouze bez čpavku, ale při nastříkání na povrch zanechává slabou vrstvu pěny, která umožňuje snadné setření, bez nadbytečného pěnění. Tenká vrstva pěny uvolňuje téměř okamžitě veškeré druhy nečistot a tuků z povrchu, které lze následně jednoduše setřít bez zanechání jakýchkoli stop. Díky svým ojedinělým vlastnostem slouží jako všeobecný čistič v automobilovém průmyslu nebo domácnosti, ale také jako přípravný prostředek před lakováním nebo pro opravy plastů. Možnosti použití jsou neomezené, zde uvádíme pouze několik přikladů:

  • Čistič za sucha (vnější lakované díly, mytí vozidel bez vody).
  • Interiéry automobilů (plasty, kůže, dřevo, kov, sklo), jako jsou palubní desky, dveřní výplně, LCD displeje.
  • Kuchyňský a sanitární čistič díky své antibakteriální schopnosti.
  • Čistič oken, zrcadel a obrazovek.
  • Čistič disků a Aplikace: nastříkejte Foam it! a setřete pomocí utěrky z mikrovlákna nebo netkanou utěrkou.

 

Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008
Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02 GHS07
Signální slovo Nebezpečí
Nebezpečné komponenty k etiketování:
propan-1-ol
Standardní věty o nebezpečnosti
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P304+P312 PŘI VDECHNUTÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO/lékaře.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P403 Skladujte na dobře větraném místě.
Zatím žádné příspěvky
Finixa čisticí odmašťovací utěrky 380mm x 320mm 500ks předchozí produkt FINIXA Čisticí pěna Foam-It 500ml  další produkt Finixa čisticí sada pro stříkací pistole
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů