Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci CarSystem Lakování CarSystem Odstraňovač silikonu ve spreji 400ml

CarSystem Odstraňovač silikonu ve spreji 400ml

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS149423
Dostupnost Skladem
Běžná cena 235,95 Kč
195,00 Kč bez DPH
Cena 200,56 Kč
165,75 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 6,00 Kč!

Čistič všech povrchů, především na lakované povrchy. Pro spolehlivé odstranění špíny, mastnoty, oleje, silikonu, vosku, dehtu, lepidla, atd. Obsahuje jemné neagresivní rozpouštědlo, má antistatický efekt s velmi rychlou dobou odvětrání a velkou vydatností

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Doplňkové údaje o nebezpečí : Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P261 Zamezte vdechování mlhy/ par. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Opatření: P302 + P352 + P312 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Skladování: P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické sloučeniny, <5% N-hexan uhlovodíky, C9-C10, n-alkany,isoalkany, cyklické, < 2% aromatických benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká

Zatím žádné příspěvky
CS Náhradní sada, 10 jehel předchozí produkt CarSystem Odstraňovač silikonu ve spreji 400ml  další produkt CS PG/PG Jemný filtr, 10ks v balení
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů