Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Kategorie Spreje Plniče a základy SprayMax 1K UNIFILL S4 středně šedá 500 ml

SprayMax 1K UNIFILL S4 středně šedá 500 ml

Výrobce Peter Kwasny
Kód produktu KW680411
EAN kód 4015962888425
Dostupnost Skladem
Běžná cena 258,57 Kč
213,69 Kč bez DPH
Cena 206,86 Kč
170,96 Kč bez DPH

Množstevní slevy
Množství Sleva Cena/ks bez DPH
6 - 11 5% 162,41 Kč
12 a více 10% 153,86 Kč
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 6,00 Kč!
Video k produktu
1K plnic pod autolak, při malých opavách na autě,
 1K akrylový plnič s excelentními charakteristikami plnění a vysokými krycími vlastnostmi
- nejvhodnější pro vyrovnání malých oděrků a malých nedokonalostí na broušených površích
- velmi dobře se rozlévá a snadno brousitelné
 

· Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP. · Piktogramy označující nebezpečí GHS02 GHS05 GHS07 · Signální slovo Nebezpečí · Nebezpečné komponenty k etiketování: butan-1-ol epoxidová pryskyřice z Bisfenolu A a epichlorhydrinu průměrná molekulová hmotnost 700-1100 Fettsäuren, C18-unges., Dimere, Reaktionsprodukte mit N, N,-Dimethyl-1,3-propanediamin und 1,3- Propanediamin · Údaje o nebezpečnosti H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. · Bezpečnostní pokyny P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P261 Zamezte vdechování par/aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. · Další údaje: Bez dostatečného větrání je možná tvorba výbušných směsí. EUH018 Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem. Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci. · Další nebezpečnost · Výsledky posouzení PBT a vPvB · PBT: Nedá se použít. · vPvB: Nedá se použít.

Zatím žádné příspěvky
SprayMax KTL kataforeza cerna 400 ml předchozí produkt SprayMax 1K UNIFILL S4 středně šedá 500 ml 
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů