Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Kategorie Spreje Plniče a základy Finixa 2K stříkací tmel 250 ml

Finixa 2K stříkací tmel 250 ml

Výrobce Finixa
Kód produktu FX-TSP720
Dostupnost Skladem
Běžná cena 671,55 Kč
555,00 Kč bez DPH
Cena 604,40 Kč
499,50 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 18,00 Kč!
Video k produktu

Rychleschnoucí, silnovrstvý 2K polyesterový stříkací tmel (TSP 720) pro bodové a malé opravy:

  • Rychleschnoucí, brousitelný po 1 hodině vytvrzování při 20 °C a normální vlhkosti
  • Možnost dosažení síly vrstvy až do 100 µm ve 3 vrstvách (ponechte dobu odvětrání 5 minut mezi vrstvami)
  • Vynikající přilnavost na holý kov, galvanizované povrchy a broušené původní povrchové úpravy
  • Může být přelakován běžnými 1K a 2K lakovacími systémy
  • Bez izokyanátů
Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení
CLP.
Piktogramy označující nebezpečí
GHS02 GHS07 GHS08
Signální slovo Nebezpečí
Nebezpečné komponenty k etiketování:
Styren
Údaje o nebezpeènosti
H222-H229 Extrémnì hoølavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: Pøi zahøátí se mùže roztrhnout.
H315 Dráždí kùži.
H319 Zpùsobuje vážné podráždìní oèí.
H361d Podezøení na poškození plodu v tìle matky.
H372 Zpùsobuje poškození orgánù pøi prodloužené nebo opakované expozici.
Bezpeènostní pokyny
P101 Je-li nutná lékaøská pomoc, mìjte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dìtí.
P103 Pøed použitím si pøeètìte údaje na štítku.
P210 Chraòte pøed teplem/jiskrami/otevøeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouøení.
P211 Nestøíkejte do otevøeného ohnì nebo jiných zdrojù zapálení.
P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle.
P302+P352 PØI STYKU S KÙŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 PØI ZASAŽENÍ OÈÍ: Nìkolik minut opatrnì vyplachujte vodou. Vyjmìte kontaktní
èoèky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokraèujte ve vyplachování.
P332+P313 Pøi podráždìní kùže: Vyhledejte lékaøskou pomoc/ošetøení.
P337+P313 Pøetrvává-li podráždìní oèí: Vyhledejte lékaøskou pomoc/ošetøení.P362 Kontaminovaný odìv svléknìte a pøed opìtovným použitím ho vyperte.
P410+P412 Chraòte pøed sluneèním záøením. Nevystavujte teplotì pøesahující 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními
pøedpisy.
Další údaje: Bez dostateèného vìtrání je možná tvorba výbušných smìsí.
Zatím žádné příspěvky
CS ETCH základová barva Spray, 400ml předchozí produkt Finixa 2K stříkací tmel 250 ml  další produkt SprayMax 2K antikorozní reaktivní základ 400ml
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů