Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci CarSystem Lakování CarSystem 1K EASY plnič šedý, 400 ml

CarSystem 1K EASY plnič šedý, 400 ml

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS151522
Dostupnost Skladem
Běžná cena 352,11 Kč
291,00 Kč bez DPH
Cena 208,12 Kč
172,00 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 6,00 Kč!
Carsystem plnič ze skupiny TecLine 1K akrylových plničů s excelentními plnicími vlastnostmi v jednom stříkacím procesu. 1K plnič může být aplikován ve vícenásobném procesu, čímž se dosáhne větší tloušťky vrstvy. Produkt je ideální pro bodové opravy stejně jako pro opravy celých dílů.
 
- Má velmi vysokou výplň a neprůhlednost
- Jednoduché, rychlé a časově úsporné zpracování
- Rychleschnoucí
- Vhodný pro mokré a suché broušení
- přemalovatelné barvami na vodní bázi a na bázi rozpouštědla
- Odolnost proti silikonu
- Perfektní přilnavost na:
 ocel, hliník, polyesterový tmel, staré nátěry
- Na tyto plasty:
o PC, PVC, ABS, PA, SAN, PU, UP, EP
 

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Doplňkové údaje o nebezpečí : EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí. Pokyny pro bezpečné zacházení : P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte aerosoly.Skladování: P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: aceton n-butyl-acetát 2-Methoxy-1-methylethylacetát Dodatečné označení EUH208 Obsahuje 4-morpholinecarbaldehyde. Může vyvolat alergickou reakci.

Zatím žádné příspěvky
CS 1K EASY plnič černý, 400 ml předchozí produkt CarSystem 1K EASY plnič šedý, 400 ml  další produkt CS 1K EASY základ bílý 400 ml
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů