Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci CarSystem CarSystem Lackiergrundierung-zákl.barva šedá 400 ml

CarSystem Lackiergrundierung-zákl.barva šedá 400 ml

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS126024
Dostupnost Skladem
Běžná cena 164,56 Kč
136,00 Kč bez DPH
Cena 108,90 Kč
90,00 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 3,00 Kč!
Tento produkt je základ na bázi nitrocelulózy s vynikajícími antikorozními vlastnostmi. Tento základní nátěr do každého počasí také rychle schne.
 
APLIKACE
 
Primer Surfacing Spray slouží jako adhezivní podklad a příprava povrchu pro všechny nátěry.
 
ÚDAJE O PRODUKTU
 
Údaje o materiálu: Barva: Šedá Objemová sušina: 18% Doporučená tloušťka vrstvy: 75 µm mokrý, 35 µm suchý Teoretické pokrytí: 400 ml = 1–2 m² Doba schnutí (20 ° C): přibl. 30 minut Doba broušení (20 ° C): přibl. 2 1/2 hodiny Doba přetírání (20 ° C): přibl. 10 minut Vytvrzeno (20 ° C): 2-3 hodiny MANIPULACE Povrchy, které mají být opatřeny základním nátěrem, musí být čisté, suché a volné

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Doplňkové údaje o nebezpečí : EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí. Pokyny pro bezpečné zacházení : P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte aerosoly.Skladování: P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/ obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: aceton n-butyl-acetát 2-Methoxy-1-methylethylacetát Dodatečné označení EUH208 Obsahuje 4-morpholinecarbaldehyde. Může vyvolat alergickou reakci.

Zatím žádné příspěvky
CarSystem KS-100 Ochrana podvozku - natírací bitumen 1 L předchozí produkt CarSystem Lackiergrundierung-zákl.barva šedá 400 ml  další produkt CARSYSTEM Pump Spray Tlakový rozprašovač transparentní 1L
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů