Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Kategorie Spreje Originální barvy ve spreji SprayMax Originální barva ve spreji Ford 5SP 400ml

SprayMax Originální barva ve spreji Ford 5SP 400ml

Výrobce Peter Kwasny
Kód produktu KW687302
Dostupnost Skladem
Běžná cena 461,12 Kč
381,09 Kč bez DPH
Cena 368,90 Kč
304,88 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 11,00 Kč!
Použití
Pro perfektní opravu laku s přesnými barevnými odstíny. Originální barevné odstíny OEM podle příslušných barevných kódů výrobců automobilů.
Připravte podklad a naneste základní lak. Poté přelakujte SprayMax 1K nebo lepším dvousložkovým bezbarvým lakem!
 
Přednosti
• Jednosložkový základní lak
• Pro dvouvrstvou strukturu
(základní a bezbarvý lak)
• Vynikající reprodukce barevného odstínu
• Vynikající povrchový vzhled
• Vysoká krycí schopnost
• Bezpečná aplikace
 
 
 

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Doplňkové údaje o nebezpečí : EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Pokyny pro bezpečné zacházení : P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte aerosoly.

Zatím žádné příspěvky
SprayMax Originál Ford 5 - (7VTA) 400ml předchozí produkt SprayMax Originální barva ve spreji Ford 5SP 400ml   další produkt SprayMax Originál Ford 946 (M2,M2P,U) 400ml
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů