Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci CarSystem Lakování CarSystem Rallye spray, černý matný, 400ml

CarSystem Rallye spray, černý matný, 400ml

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS126027
Dostupnost Skladem
Běžná cena 164,56 Kč
136,00 Kč bez DPH
Cena 106,48 Kč
88,00 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 3,00 Kč!

Univerzálně použitelný barevný sprej k drobným opravám poškození laků. Rallye-Spray je rychleschnoucí, odolný povětrnostním podmínkám, bezolovnatý barevný sprej na bázi akrylu.

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Doplňkové údaje o nebezpečí : EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí. Pokyny pro bezpečné zacházení : P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte aerosoly. Skladování: P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F.Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: aceton n-butyl-acetát uhlovodíky, C9, aromatické 

Zatím žádné příspěvky
CS Rallye SPRAY, černý lesk, 400ml předchozí produkt CarSystem Rallye spray, černý matný, 400ml  další produkt CS Rallye sprej černý lesklý, 500ml
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů