Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci CarSystem CarSystem Rallye-sprej bílý lesklý,400ml

CarSystem Rallye-sprej bílý lesklý,400ml

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS126053
Dostupnost Skladem
Běžná cena 163,35 Kč
135,00 Kč bez DPH
Cena 108,90 Kč
90,00 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 3,00 Kč!

Univerzální barevný sprej. Rychleschnoucí, odolný vůči přírodním vlivům, na akrylové bázi, velmi dobrá kryvost.

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Doplňkové údaje o nebezpečí : EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí. Pokyny pro bezpečné zacházení : P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte aerosoly. Skladování: P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F.Odstranění: P501 Odstraňte obsah/ obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: aceton n-butyl-acetát 2-Methoxy-1-methylethylacetát 

Zatím žádné příspěvky
CS Rallye sprej černý matný, 500ml předchozí produkt CarSystem Rallye-sprej bílý lesklý,400ml  další produkt CS retušovací lahvička průhledná, 50ml a 25ks
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů