Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci CarSystem CarSystem KS-500 Bitumen černý, ochrana podvozku, černá, 1l

CarSystem KS-500 Bitumen černý, ochrana podvozku, černá, 1l

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS126034
Dostupnost Skladem
Běžná cena 223,85 Kč
185,00 Kč bez DPH
Cena 163,35 Kč
135,00 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 4,00 Kč!
Ochranný nátěr pro ošetření podvozků všech vozidel. Zajišťuje dlouhodobou a efektivní ochranu podvozku proti odletujícím kamínkům a posypové soli. Snižuje vibrace a dosahuje dobrého odhlučnění.

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : 

Signálním slovem : Varování Standardní věty o nebezpečnosti :

H226 Hořlavá kapalina a páry. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Doplňkové údaje o nebezpečí : EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte mlhu nebo páry. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Opatření: P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. Skladování: P403 + P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.P405 Skladujte uzamčené. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: uhlovodíky, C9-C10, n-alkany,isoalkany, cyklické, < 2% aromatických uhlovodíky, C9, aromatické Uhlovodíky, C9-C12, n-alkany, Izoalkany, cyklické sloučeniny, aromáty (2-25%)

Zatím žádné příspěvky
CS KS-400 vosková ochrana proti korozi, 500ml předchozí produkt CarSystem KS-500 Bitumen černý, ochrana podvozku, černá, 1l  další produkt CS KS-550 Bitumen SPRAY černý, 500ml
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů