Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci CarSystem CarSystem KS-200 Vosk do dutin, 1l

CarSystem KS-200 Vosk do dutin, 1l

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS126062
Dostupnost Skladem
Běžná cena 318,23 Kč
263,00 Kč bez DPH
Cena 243,21 Kč
201,00 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 7,00 Kč!
KS-200 je vytvořena k ochraně všech dutin karosérií před korozí. Díky výborné vzlínavosti vhodná i pro těžko přístupná místa. Antikorozní konzervace dutin na bázi vosku s vynikající přilnavostí na kov poskytuje spolehlivou ochranu před korozí. Zanechává na povrchu elastický fi lm. Poskytuje dlouhodobou ochranu povrchů, které jsou v kontaktu s agresivními kapalinami, jako je slaná voda, atd.

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H226 Hořlavá kapalina a páry. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Doplňkové údaje o nebezpečí : EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte mlhu nebo páry. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Opatření: P304 + P340 + P312 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře.Skladování: P405 Skladujte uzamčené. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/ obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: Uhlovodíky, C9-C12, n-alkany, Izoalkany, cyklické sloučeniny, aromáty (2-25%) uhlovodíky, C9-C11, n-alkany,isoalkany, cyklické, < 2% aromatických

Zatím žádné příspěvky
CS KS-1050 Ochrana karoserie, šedá, 500ml předchozí produkt CarSystem KS-200 Vosk do dutin, 1l  další produkt CS KS-250 Cavity Protection, odolný teplu, 500ml
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů