Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci CarSystem Lakování CarSystem základ na plasty, 400ml

CarSystem základ na plasty, 400ml

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS145986
Dostupnost Skladem
Běžná cena 185,13 Kč
153,00 Kč bez DPH
Cena 166,98 Kč
138,00 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 5,00 Kč!

Základ na plastové díly pro všechny plastové interiéry a exteriéry. Základ na plastové díly má velmi dobrou přilnavost na všechny plastové díly jako jsou nárazníky, tuningové díly a držáky postranních zrcátek. Má velmi rychlou dobu odvětrání, vysokou vydatnost, velmi rychle schne a může být přelakován akrylovými a vrchními laky

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Doplňkové údaje o nebezpečí : EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí. Pokyny pro bezpečné zacházení : P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte aerosoly. Skladování: P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F.Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: ethyl-acetát n-butyl-acetát

Zatím žádné příspěvky
CS UV čirý lak 100ml předchozí produkt CarSystem základ na plasty, 400ml  další produkt CS Zinc SPRAY, ochrana proti korozi,šedý 400ml
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů