Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Výrobci CarSystem Lakování CarSystem Sprej na vytvoření struktury, černý, 400ml

CarSystem Sprej na vytvoření struktury, černý, 400ml

Výrobce CarSystem
Kód produktu CS142982
Dostupnost Skladem
Běžná cena 275,88 Kč
228,00 Kč bez DPH
Cena 185,13 Kč
153,00 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 5,00 Kč!

Určen na nárazníky a interiér. U vnitřních částí také na obložení, zavazadlový prostor a kryty dveří. Obnoví originální strukturu plastů, přelakovatelný

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti : Signálním slovem : Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Doplňkové údaje o nebezpečí : EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Pokyny pro bezpečné zacházení : P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte aerosoly. Skladování: P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy.Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: ethyl-acetát n-butyl-acetát butanon

Zatím žádné příspěvky
CS Sprej na nárazníky, černý, 400ml předchozí produkt CarSystem Sprej na vytvoření struktury, černý, 400ml  další produkt CS Thermo SPRAY černý matný, 400ml
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů