Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Kategorie Spreje Laky na kola SprayMax 1K lak na disky kol stříbrný 400 ml

SprayMax 1K lak na disky kol stříbrný 400 ml

Výrobce Peter Kwasny
Kód produktu KW680040
EAN kód 4015962853447
Dostupnost Skladem
Běžná cena 325,11 Kč
268,69 Kč bez DPH
Cena 260,09 Kč
214,95 Kč bez DPH

Množstevní slevy
Množství Sleva Cena/ks bez DPH
6 - 11 5% 204,20 Kč
12 a více 10% 193,46 Kč
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 7,00 Kč!
Video k produktu

1K Sprej pro ochranu automobilových ráfků před oxidací, korozí, klimatickými vlivy a především před posypovými solemi!

Rychle zasychá, ráfek je použitelný už po 15 minutách po nanesení stříbrného laku

Prvky označení
· Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.
· Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02 GHS07 · Signální slovo Nebezpečí
· Nebezpečné komponenty k etiketování:
aceton
n-butyl-acetát
· Standardní věty o nebezpečnosti
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
· Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními
předpisy.
· Další údaje: Bez dostatečného větrání je možná tvorba výbušných směsí.
· 2.3 Další nebezpečnost
· Výsledky posouzení PBT a vPvB
· PBT: Nedá se použít.
· vPvB: Nedá se použít.
Zatím žádné příspěvky
Finixa Stříbrná barva na disky 400 ml. světlá a ultra jemná předchozí produkt SprayMax 1K lak na disky kol stříbrný 400 ml 
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů