Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Kategorie Spreje Laky na kola Finixa Stříbrná barva na disky 400 ml. světlá a ultra jemná

Finixa Stříbrná barva na disky 400 ml. světlá a ultra jemná

Výrobce Finixa
Kód produktu FX-TSP520
Dostupnost Skladem
Běžná cena 220,22 Kč
182,00 Kč bez DPH
Cena 198,20 Kč
163,80 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 5,00 Kč!

1K stříbrné barvy na disky pro rychlé a snadné opravy drtivé většiny disků kol z lehkých slitin na trhu.

  • Středně světlá s jemným metalickým zrnem (TSP 525)
  • Jasně světlá s ultra jemným metalickým zrnem (TSP 520)
Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008
Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02 GHS07 GHS08
Signální slovo Nebezpečí
Nebezpečné komponenty k etiketování:
aceton
xylen (směs isomerů)
Standardní věty o nebezpečnosti
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle.P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující
dýchání.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P403 Skladujte na dobře větraném místě.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními
předpisy.
Další údaje:
EUH208 Obsahuje ftalanhydrid. Může vyvolat alergickou reakci.
2.3. Další nebezpečnost
Výsledky posouzení PBT a vPvB
PBT: Nedá se použít.
vPvB: Nedá se použít.
Zatím žádné příspěvky
Finixa Stříbrná barva na disky 400 ml. středně světlá a jemná předchozí produkt Finixa Stříbrná barva na disky 400 ml. světlá a ultra jemná  další produkt SprayMax 1K lak na disky kol stříbrný 400 ml
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů