Zboží bylo přidáno do košíku
Domů Kategorie Spreje Antikorozní ochrana Finixa Základ pro svařování - fosforečna zinečnatý 400 ml

Finixa Základ pro svařování - fosforečna zinečnatý 400 ml

Výrobce Finixa
Kód produktu FX-TSP810
Dostupnost Skladem
Běžná cena 238,37 Kč
197,00 Kč bez DPH
Cena 214,53 Kč
177,30 Kč bez DPH
Počet kusů
Pokud se zaregistrujete, získáte objednávkou tohoto produktu slevový kupón na další nákup 6,00 Kč!

Alkydová pryskyřice (TSP 810) na bázi fosforečnanu zinečnatého poskytuje antikorozní základ pro ochranu bodového MIG a WIG svařování. Vysoká koncentrace zinku urychluje proces svařování s minimálním dopadem na svar. Tento produkt může být použit před a po svařování.

Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008
Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02 GHS07 GHS08 GHS09
Signální slovo Nebezpečí
Nebezpečné komponenty k etiketování:
aceton
Benzinová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená, těžká
Standardní věty o nebezpečnosti
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P280 Používejte ochranné brýle / obličejový štít.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující
dýchání.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P405 Skladujte uzamčené.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními
předpisy.
Další údaje:
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208 Obsahuje butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci.
2.3. Další nebezpečnost
Výsledky posouzení PBT a vPvB
PBT: Nedá se použít.
vPvB: Nedá se použít.
Zatím žádné příspěvky
Finixa reakivní základ šedý 400 ml předchozí produkt Finixa Základ pro svařování - fosforečna zinečnatý 400 ml  další produkt Finixa Základ pro svařování - měď 400 ml
Čiré laky, plniče, tmely, brusiva, maskovací fólie a další sortiment pro autolakovny. Sunlight systems - tvorba e-shopů